آرشیوها

گفتاورد

نوشته نقل قول

یک مشکل یک فرصت برای شما است که بهترین کارها را انجام دهید.دوک الینگتون