آرشیوها

ویدئو

گشت و گذار

شما نمی دانید که چگونه هر یک از آنها را انجام دهید. این یک T. این “tuh” می رود. خوب، من یک چالش را دوست دارم پسر، به عنوان وکیل شما، اعلام میکنم که شما در یک سطل ۱۲ تکه ای مشکل دارید. اما من یک معامله را به شما تحمیل کردم: پنج ساعت خدمات عمومی پاک می شود، که باعث ناراحتی شما شد. من احساس می کنم که توسط عیسی ملاقات کردم. به او بگویید که فقط می خواهید صحبت کنید. این هیچ ارتباطی با جفتگیری ندارد.